- Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Klatreklub 2021 -

Dato: Onsdag, den 28. september 2021 kl. 18.00
Sted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg.
Mødelokale ved Fitnesscentret


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 14. september 2021


Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse
5) Fastsættelse af kontingent
6) Behandling af indkommende forslag
7) Valg af kasserer
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
11) Valg af revisor og revisorsuppleant
12)  Eventuelt

Regnskab 2020 Drift

Regnskab 2020 Status

Regnskab 2020 kommentarer fra kasserer