Klubmodul henter siden
Klatretur til Sverige i Pinsen 2024
Tilmeldingsfrist er overskredet

Klatretur til Sverige i Pinsen 2024


Tilmelding nederest på siden

Register below


Så er vi klar til at modtage bindende tilmeldinger til pinseturen 2024, fra fredag d. 17. maj til mandag 20. maj. Turen går igen til Tosseryd. Det ligger ca. 1 time øst for Gøteborg (ad Hovedvej 40), ved Borås og ca 10 min. nord for Borås.

For at få praktikken og færgebilletter på plads, beder vi om jeres tilmelding hurtigst muligt og senest d. 31. Marts 2024. Tilmelding og betaling via Klubmodul og hjemmesiden. Følg link.


Praktiske informationer:

Området omkring Tosseryd er meget begyndervenligt. Besøg andre steder kan komme på tale grundet vejret. Det tilgår på turen, da vejret i området afgører hvor vi kører til. Juniorklatrene har primær base i Tosseryd, da området byder på fin klatring for både børn og voksne og nybegyndere. Øvede junior og øvede seniorer tager sig af at sætte reb op til toprebsklatring. Alle senior klatrere som ikke har den store klippe-erfaring, kommer bare med juniorerne og få lidt undervisning i klatring på klippe. Klatre Området er i gåafstand, ca. 20-25 min.

Vi bor i/ved forsamlingshuset i Tosseryd. Der er primært mulighed for at sove i egne telte udenfor huset. Der er meget få sovepladser indendørs, så planlæg med at sove i telt / bivuak / hængekøje.

Hvis det er godt vejr, plejer vi at besøge badesøen, den er ca. 10 min i bil. Alle tildeles 2-3 praktiske opgaver, alt fra madlavning, afrydning og opvask til rengøring. De klatrer (Senior og øvede junior) med førstemands kursus, der hjælper til med at sætte ruter på top-reb, tæller det som en ”praktisk opgave”. De fordeles af turudvalg når deltagerlisten er klar. 

Der bliver udsendt en mad & bageliste. Her bliver der tildelt 1-2 opgaver pr. person / familie, afhængig af antal deltagere.

Der skal laves boller, pølsehorn, pizzasnegle, kage og frikadeller, til bl.a. morgenmad, madpakker og hygge.

Transport foregår i egne biler og der er behov for samkørsel.

Vælg under tilmeldingen om du/I kan lægge bil til - og hvor mange der kan være i bilen inklusive chaufføren. Vi skal ende med at være ca. 4 i hver bil. Kørslen vil være til og fra færgen, samt kortere ture til og fra klatrestederne. Vi regner med ca. 500 km, og der vil være kørselspenge til dem, der lægger køretøj til.

Hvem: Medlemmer, ægtefæller, kærester, forældre og søskende/familie til medlemmer.

Dato/Periode: Fredag d. 17. maj til Mandag d. 20. maj 2024.

Adresse: Tosserydsvägen 11, 506 49 Borås, Sweden.

Afgang: Fredag kl. 11:00 fra Gymnastikhøjskolen. Vi mødes kl. 10:00 og pakker bilerne.

Ankomst: Ca. kl. 19:00 i Tosseryd.

Hjemkomst: Mandag ca. kl. 21:00 på Gymnastikhøjskolen.


Økonomi

 • Voksne / Forældre / Senior /Søskene over 10 år: 1400 kr.

 • Junior-klatre og Søskende under 10 år: 1100 kr

Prisen er pr. person inkl. mad, transport og ophold. (Der kan blive tale om en efterbetaling)


Du skal medbringe: 

 • Pas / blåt og gult sygesikringskort

 • Nødvendigt soveudstyr: Telt, liggeunderlag og sovepose.

 • Minimum et reb med en længde på 40+ meter. 

 • Personligt klatregrej & hjelm. (VKK har nogle enkelte hjelme man kan låne, hvis man ikke selv har.)

Efter tilmeldingsdato vil der komme mere information ud. 


Tilmelding: 

 • Vi beder dig tilmelde via Eventet på Hjemmesiden - det bliver fremsendt til alle medlemmer.

 • Kontrol af jeres navn, det skal være det samme som i jeres PAS. Indtast fødselsdato.

 • Mulighed for at lægge bil til. Antal i bil inklusive chauffør. Husk nummerplade på bilen

 • Betaling sker sammen med tilmelding på hjemmesiden. Tilmeldingerne er bindende. 


Forsikring: 

Der skal gøres opmærksom på, at dette ikke er en klubtur, men en fællestur. Det betyder at man klatrer på eget ansvar og selv skal sørge for, at ens ulykkesforsikring dækker sportsklatring på klippe. I nogle forsikringsselskaber kommer dette ind under farlig sport.


Kontaktpersoner:

Tilmelding, plan og koordinering: Carsten Schmidt - 25 24 10 20 & Jacques de Vries (Hjemmeside)

Klatring, udstyr tur og ruteplanlægnings guide: Louis Sørensen - 22 83 54 14

Hytte & Mad Koordinator (indkøb & arbejdsplaner): Carsten & LouisClimbing trip to Sweden during Pentecost 2024


We’re now ready to receive binding registrations for the Pentecost tour 2024, from Friday 17 May to Monday 20 May. The trip goes once again to Tosseryd. It is located approx. 1 hour east of Gothenburg (along Mainroad 40), near Borås and approx. 10 min. north of Borås. To get the planning and ferry tickets in place, we ask for your registration as soon as possible and no later than Sunday 31 March 2024. Registration and payment via “Klubmodul”. Follow the link.


Practical informations:

The area around Tosseryd is very beginner-friendly. Visits to other places may be discussed due to the weather. This is included on the trip, as the weather in the area determines where we drive to. Junior climbing has its primary base in Tosseryd, as the area offers fine climbing for both children, juniors, adults and beginners. Experienced juniors and experienced seniors take care of setting up ropes for top rope climbing. All senior climbers who do not have a lot of rock climbing experience, just come with the juniors and get some lessons in rock climbing. Climbing The area is within walking distance, approx. 20-25 min.

We live in/next to the community center in Tosseryd. It is primarily possible to sleep in your own tents outside the house. There are very few sleeping places indoors, so plan to sleep in a tent / bivouac / hammock.

If the weather is good, we usually visit the bathing lake, it is approx. 10 minutes by car. Everyone is assigned 2-3 practical tasks, everything from cooking, tidying up and washing up to cleaning. The climbers (Senior and advanced junior) with lead-belay course, which helps to set routes on the top rope, count it as a "practical task". They are distributed by the tour committee when the participant list is in place.

A food & baking list will be sent out. Here, 1-2 tasks are assigned per person / family, depending on the number of participants. Vegetarian snacks, Buns, sausage horns, pizza snails, cake and meatballs must be made, for e.g. breakfast, packed lunches and fun.

Transport takes place in own cars and there is a need for carpooling.

During registration, choose whether you can add a car - and how many people can be in the car, including the driver. We should end up being approx. 4 in each car. The drive will be to and from the ferry, as well as shorter trips to and from the climbing sites. We expect approx. 500 km, and there will be a travel allowance for those who add a vehicle.

Who: Members, spouses, partners, parents, and siblings/family of members.

Date/Period: Friday 26 May to Monday 29 May 2024.

Address: Tosserydsvägen 11, 506 49 Borås, Sweden.

Departure: Friday at 11:00 from “Gymnastikhøjskolen”. We meet at 10:00 and pack the cars.

Arrival: Approx. 19:00 in Tosseryd.

Return: Monday approx. at 21:00 at “Gymnastikhøjskolen”.


Economy:

Adults / Parents / Seniors / Siblings over 10 yrs: DKK 1,400.

Junior-climbers and Siblings under 10 yrs: DKK 1,100

The price is per. person incl. food, transport and accommodation. (There may be a subsequent payment)


You must bring:

? Passport / blue & yellow DK health insurance card.

? Necessary sleeping equipment: Tent, sleeping mat and sleeping bag.

? Minimum one rope with a length of 40+ meters.

? Personal climbing gear & helmet. (VKK has some individual helmets you can borrow if you don't have your own.)

After the registration date, more information will come out.


Registration:

 • We ask you to register via the link in the Club module - it will be forwarded to all members.

 • Checking your name "Klubmodul" it must be the same as in your passport. Enter date of birth.

 • Possibility to add a car. Number in car including driver. Car registration number if you can drive.

 • Payment is made together with registration on Klubmodul. Registrations are binding.


Insurance (Important):

Please note that this is not a club trip, but a community trip. This means that you climb at your own risk and must make sure that your accident insurance covers sports rock climbing. In some insurance companies this comes under dangerous sports.


Contact persons:

Registration, planning and coordination: Carsten Schmidt - 25 24 10 20 & Jacques de Vries (website registration)

Climbing, trip equipment and route planning guide: Louis Sørensen - 22 83 54 14

Tosseryd & Food Coordinator (purchasing & work schedules): Carsten & Louis
Tilmeldte
35 /120
Tilmeldingsfrist
30.04.2024
Tidspunkt
17.05.2024 kl. 10.00 - 20.05.2024 kl. 21.00
Sted
Tosseryd, Sverige
Hold i dag

Instagram