Klatretur til Sverige i Pinsen 2023
Tidspunkt
29.05.2023 kl. 00.00 - 29.05.2023 kl. 21.00
Sted
Tosseryd, Sverige
Beskrivelse

Klatretur til Sverige i Pinsen 2023


Så er vi klar til at modtage bindende tilmeldinger til pinseturen 2023, fra fredag d. 26. maj til mandag 29. maj. Turen går igen til Tosseryd. Det ligger ca. 1 time øst for Gøteborg (ad Hovedvej 40), ved Borås og ca 10 min. nord for Borås.

For at få praktikken og færgebilletter på plads, beder vi om jeres tilmelding hurtigst muligt og senest fredag d. 24. Marts 2023. Tilmelding og betaling via hjemmesiden. Følg linket på hjemmesiden.


Praktiske informationer:

Området omkring Tosseryd er meget begyndervenligt. Udover klatring i nærheden af vores base, vil der formentligt blive mulighed for dagsture til andre områder såsom Aspen. Det tilgår på turen, da vejret kan bestemme hvor vi kører til. Junior klatre har primær base i Tosseryd, da området byder på fin klatring for både børn og voksne og nybegyndere. Juniortrænerne og nogle seniorer tager sig af at sætte reb op til toprebsklatring. Der er mulighed for at senior klatrere som ikke har den store klippe erfaring, kan komme med juniorerne og få lidt undervisning i klatring på klippe. Vi bor i/ved forsamlingshuset i Tosseryd. Der er mulighed for at sove i fælles soverum på gulvet eller egne telte udenfor huset. Der er kun få sovepladser indendørs, så planlæg så vidt muligt med telt.

Klatre Området er i gå-afstand, ca. 25 min og badesø ca 10 min væk i bil. Hvis det er godt vejr, plejer vi at besøge søen. 

Alle, både børn og voksne, vil blive tildelt praktiske opgaver på turen (Køkken og Rengøring).

Der bliver udsendt/delt en liste med ting der skal gøres klar inden turen og ALLE skal vælge min 1 opgave.

Der skal laves boller, pølsehorn, pizzasnegle, kage og frikadeller, til bl.a. morgenmad, madpakker og hygge.

Transport foregår i egne biler og der vil være behov samkørsel.

Vælg under tilmeldingen om du/I kan lægge bil til - og hvor mange der kan være i bilen inklusive chaufføren. Vi skal ende med at være ca. 4 i hver bil. Kørslen vil være til og fra færgen, samt kortere ture til og fra klatrestederne. Vi regner med ca. 500 km, og der vil være kørselspenge til dem der lægger køretøj til.

Hvem: Medlemmer, ægtefæller/partnere, forældre og søskende til medlemmer.

Dato/Periode: Fredag d. 26. maj til Mandag d. 29. maji 2023.

Adresse: Tosserydsvägen 11, 506 49 Borås, Sweden.

Afgang: Fredag kl. 11:00 fra Gymnastikhøjskolen. Vi mødes kl. 10:00 og pakker bilerne.

Ankomst: Ca. kl. 19:00 i Tosseryd.

Hjemkomst: Mandag ca. kl. 21:00 på Gymnastikhøjskolen.


Økonomi

  • Voksne / Forældre / Senior /Søskene over 10 år: 1300 kr.

  • Junior-klatre og Søskende under 10 år: 1000 kr

Prisen er pr. person inkl. mad, transport og ophold. (Der kan blive tale om en efterbetaling)


Du skal medbringe: 

  • Pas / blåt og gult sygesikringskort

  • Nødvendigt soveudstyr: Telt, liggeunderlag og sovepose.

  • Minimum et reb med en længde på 40+ meter. 

  • Personligt klatregrej & hjelm. (VKK har nogle enkelte hjelme man kan låne, hvis man ikke selv har.)

Efter tilmeldingsdato vil der komme mere information ud. 


Tilmelding: 

  • Vi beder dig tilmelde via Eventet på Hjemmesiden - det bliver fremsendt til alle medlemmer.

  • Kontrol af jeres navn, det skal være det samme som i jeres PAS. Indtast fødselsdato.

  • Mulighed for at lægge bil til. Antal i bil inklusive chauffør. Registreringsnummer på bil hvis du kan køre.

  • Betaling sker sammen med tilmelding på hjemmesiden. Tilmeldingerne er bindende


Forsikring: 

Der skal gøres opmærksom på, at dette ikke er en klubtur, men en fællestur. Det betyder at man klatrer på eget ansvar og selv skal sørge for, at ens ulykkesforsikring dækker sportsklatring på klippe. I nogle forsikringsselskaber kommer dette ind under farlig sport.


Kontaktpersoner:

Tilmelding, plan og koordinering: Carsten Schmidt - 25 24 10 20 & Jacques de Vries (Hjemmeside)

Klatring, udstyr tur og ruteplanlægnings guide: Louis Sørensen - 22 83 54 14

Hytte & Mad Koordinator (indkøb & arbejdsplaner): Muriel Cellier Strong - 53 88 25 69Climbing trip to Sweden during Pentecost 2023


We’re now ready to receive binding registrations for the Pentecost tour 2023, from Friday 26 May to Monday 29 May. The trip once again is going to Tosseryd. It is located approx. 1 hour east of Gothenburg (along Mainroad 40), near Borås and approx. 10 min. north of Borås. To get the planning and ferry tickets in place, we ask for your registration as soon as possible and no later than Friday 24 March 2023. Registration and payment via out website. Follow the link.


Practical informations:

The area around Tosseryd is very beginner-friendly. In addition to climbing near our base, day trips to other areas such as Aspen will probably be possible. It will be decided in Tosseryd, as the weather can determine where we drive to. Junior climbing has its primary base in Tosseryd, as the area offers fine climbing for both children and adults and beginners. The junior coaches and some seniors take care of setting up ropes for top rope climbing. There is an opportunity for senior climbers who do not have a lot of rock climbing experience to come with the juniors and get some training in rock climbing. We live in/next to the community center in Tosseryd. There is the option of sleeping in one shared bedroom, on the floor or own tents outside the house. There are only a few sleeping spaces indoors, so plan with a tent if possible.

The climbing area is within walking distance, approx. 25 min and bathing lake approx. 10 min away by car. If the weather is good, we usually visit the lake.

Everyone, both children and adults, will be assigned practical tasks on the trip (Kitchen and Cleaning).

A list of things to be prepared before the trip will be sent/shared and EVERYONE must choose min 1 task.

Buns, sausage horns, pizza-snails, cake and meatballs must be made, for e.g. breakfast, packed lunches and “Hygge”. Transport takes place in own cars and there will be a need for carpooling.

During registration, choose whether you can add a car - and how many people can be in the car, including the driver. We should end up being approx. 4 in each car. The drive will be to and from the ferry, as well as shorter trips to and from the climbing sites. We expect approx. 500 km, and there will be travel allowance for those who add a vehicle. We’ll have one trailer, primarily for food, club materials & climbing equipment.

Who: Members, spouses/partners, parents and siblings of members.

Date/Period: Friday 26 May to

Viborg Klatreklub