- Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Viborg Klatreklub 2019 -

Dato: Mandag, den 25. marts 2019 kl. 19.00 
Sted: Gymnastik- og Idrætshøjskolen ved Viborg.
Mødelokale  (ved Fitnesscentret)


Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 11. marts 2019 


Dagsorden:

1) Valg af dirigent og referent 
2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år 
3) Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse 
4) Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det kommende år til godkendelse 
5) Fastsættelse af kontingent 
6) Behandling af indkommende forslag 
7) Valg af kasserer
9) Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
10) Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen 
11) Valg af revisor og revisorsuppleant 
12)  Eventuelt


Bagefter er der information om klubturen i Pinsen til Sverige og møde med Højskolen omkring klubudvikling